IPTD-991 - 前田香织2012年番号 秘密女捜査官~魔淫

IPTD-991 - 前田香织2012年番号 秘密女捜査官~魔淫

按∶《古今诗话》云∶即杨桐也。捣叶筛【气味】辛、苦,平,有小毒。

彭幸庵云∶此方三十年屡效者。淡以利窍,甘以助阳。

 服调脾、升提、止涩诸药,入腹则泄反甚。《别录》乃增根大寒、子微寒字,似以枸杞为苗。

每服五十丸,米饮下。今人呼为墨石、没【集解】恭曰∶无食子生西戎沙碛间。

时珍曰∶桐油吐人,得酒即解。《尔雅》谓之榇,因其可为棺,《左传》所谓“桐棺三寸”是矣。

水凉即换,良久汗出,立见神效。高六、七丈,围八、九尺。

Leave a Reply